Trường TH Đặng Trần Côn đón đoàn của Sở GD&ĐT về kiểm tra việc thực hiện nâng cao đề án nâng cao chất lượng giáo dục cho học sinh DTTS giai đoạn 2016 - 2020

Thực hiện công văn số 182/TB-SGDĐT, ngày 15/10/2020 của Sở GD&ĐT về Thông báo Về việc kiểm tra kết quả thực hiện Đề án tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục đối với học sinh DTTS giai đoạn 2016-2020.

              Căn cứ Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 20 tháng 01 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Đề án tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục đối với học sinh DTTS giai đoạn 2016-2020 (viết tắt là Đề án);
            Triển khai Kế hoạch số 89/KH-SGDĐT, ngày 28 tháng 9 năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Tổng kết 4 năm thực hiện Đề án tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục đối với học sinh DTTS giai đoạn 2016-2020 (viết tắt là Kế hoạch số 89/KH-SGDĐT);

            Vào lúc 07 giờ 00 phút, ngày 04/11/2020 Sở GD&ĐT tỉnh Kon Tum, Phòng GD7ĐT thành phố về kiểm tra  kểm tra kết quả thực hiện Đề án tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục đối với học sinh DTTS giai đoạn 2016-2020.

 


 

 

 

 

Bài viết liên quan