TẬP HUẤN XÂY DỰNG KẾ HOẠCH VÀ TRIỂN KHAI "GIÁO DỤC ĐỊA PHƯƠNG TỈNH KON TUM LỚP 1" TRONG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 2018

Thực hiện công văn số 868/KH-PGD&ĐT, ngày 30/9/2020 của Phòng GD&ĐT thành phố về việc cử CBQL, GV tham ga tập huấn xây dựng Kế hoạch và triển khai "Giáo dục địa phương tỉnh Kon Tum lớp 1" trong chương trình giáo dục phổ thông 2018. 

Vào lúc 14 gờ 00, ngày 09/10/2020 tại phòng hội đồng trường TH Đặng Trần Côn, cô giáo Nguyễn Thị Hà - GV cốt cán đã triển khai nội dung được tập huấn xây dựng kế hoạch và triển khai 'Giáo dục địa phương tỉnh Kon Tum lớp 1" trong chương trình giáo dục phổ thông 2018 cho toàn thể CB GV . Một số hình ảnh :

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết liên quan