Tham gia Hội thi Nghi thức Đội ,Chỉ huy Đội giỏi thành phố Kon Tum lần thứ VII Năm 2019

Vào ngày 28/3 - 29/3/2019 Liên Đội trường TH Đặng Trần Côn đã tham Hội thi Nghi thức Đội ,Chỉ huy Đội giỏi thành phố Kon Tum lần thứ VII Năm 2019