Trung thu năm 2019 của các em hóc inh trường TH Đặng Trần Côn