Phim tư liệu phục vụ tuần lễ 72 năm ngày phòng chống thiên tai Việt Nam