Mùa Trung thu năm 2019 của các em học sinh trường TH Đặng Trần Côn